Secondary

Languages

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม

 
 
ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร
- ผู้กู้ยืม 
- บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม*)/ผู้ปกครอง 
- คู่สมรส (ถ้ามี)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ผู้กู้ยืม 
- บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม*)/ผู้ปกครอง 
- คู่สมรส (ถ้ามี)
3.เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัว
- กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
- กรณีไม่มีรายได้ประจำ/ไม่มีรายได้ เช่น ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/ หัวหน้าสถานศึกษา
 
*กรณีผู้กู้ยืมอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสาร กรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารต่างๆ หรือสแกนเอกสารเป็นแนวตั้ง เพื่อแนบไฟล์เข้าระบบ DSL
-PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB
-เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
-สำเนาบัตรฯ ไม่หมดอายุ ขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลศาสนาตาม พ.ร.บ.คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
-เอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
-หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ผู้กู้ยืมสามารถเขียนได้ แต่ทั้งนี้ต้องให้เจ้าของเอกสารลงชื่อด้วยตนเอง

 

 
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 

- ผู้กู้ยืมต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น

- ห้ามพิมพ์ชื่อ หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน

 
 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
- สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ ฯลฯ
- ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเข้าสู่ระบบ ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์ให้ ชัดเจน และเป็น แนวตั้งเท่านั้น

 
 
เอกสารประกอบการรับรองรายได้  (กรณีมีรายได้ประจำ) 
ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน (ผู้มีอำนาจของหน่วยงานลงนาม) การกรอกรายได้ต้องระบุให้ตรงกับหลักฐานที่แนบและตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ

 
 

เอกสารประกอบการรับรองรายได้  (กรณีไม่มีรายได้ประจำ)

ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม ตามแบบฟอร์ม กยศ.102 

- การกรอกรายได้ต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) และข้อมูลที่บันทึกในระบบ

- สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์ม

กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)

 

ตัวอย่างสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ ที่ใช้ในการรับรองรายได้