Secondary

Languages

การเข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุน

 

* สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุน ขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. ขอรับรหัสผ่านครั้งแรก...คลิก

2.ขอเข้าร่วมดำเนินงานกองทุน ...คลิก

 

หมายเหตุ

* เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการให้กู้ยืมระบบใหม่ (DSL) กองทุนขอแนะนำให้ดำเนินการผ่าน Google Chrome