Secondary

Languages

การเข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุน

สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่กองทุนกำหนด และประสงค์จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ให้ยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พร้อมกับแนบเอกสารประกอบผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL และจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ให้กองทุนพิจารณา ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของปีก่อนหน้าวันเริ่มต้นปีการศึกษานั้น โดยเอกสารและหลักฐานมีดังต่อไปนี้

(1)   เอกสารแสดงผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน

(2)   หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่   ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษาซึ่งรับรองว่าสถานศึกษามีความพร้อมในการดำเนินงานกองทุน และจะกำกับดูแลให้สถานศึกษามีความพร้อมในการดำเนินงานกองทุนตลอดเวลาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน

(3)   เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนและเอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่กำหนดในขั้นตอนการแนบเอกสารผ่านระบบกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL

สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนแล้ว ต้องทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนตามแบบบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเริ่มดำเนินงานการให้กู้ยืมได้

บันทึกข้อตกลง มีข้อกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. การจัดให้มีการเตรียมการและคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน
  2. การจัดทำสัญญาและการนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน
  3. การตรวจสอบการรับโอนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการส่งคืน
  4. การจัดทำทะเบียนผู้กู้ยืมเงินและการเก็บเอกสาร
  5. การกำกับและส่งเสริมผู้กู้ยืมระหว่างศึกษา
  6. การติดตามผู้กู้ยืมเงินให้ชำระเงินคืนกองทุน

 

* สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุน ขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. ขอรับรหัสผ่านครั้งแรก...คลิก

2.ขอเข้าร่วมดำเนินงานกองทุน ...คลิก

 

หมายเหตุ

* เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการให้กู้ยืมระบบใหม่ (DSL) กองทุนขอแนะนำให้ดำเนินการผ่าน Google Chrome


รหัสของสถานศึกษา

เมื่อสถานศึกษาได้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาจะได้รับรหัสสำหรับการดำเนินการระบบ DSL โดยรหัสดังกล่าวจะมีภาษาอังกฤษ u (ตัวยูพิมพ์เล็ก) นำหน้า แล้วตามด้วยตัวเลขรหัสจำนวน 7 ตัว เช่น โรงเรียนวังโพนงามวิทยา รหัสของสถานศึกษา คือ u0000011 เป็นต้น

การเปลี่ยนรหัสผู้จัดการสิทธิ์สูงสุด (Super User)

สถานศึกษาต้องทำเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องแจ้งกองทุนเพื่อขอเปลี่ยน

การเปลี่ยนรหัสผู้ทำรายการ (Maker) และหรือรหัสผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

สถานศึกษาสามารถเข้าระบบด้วยรหัสผู้จัดการสิทธิ์สูงสุด (Super User) เพื่อทำการเพิ่มผู้ใช้งาน/ระงับ User ดังกล่าวได้

หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาที่ไม่มีวิทยาเขต ไม่ต้องกำหนดรหัสผู้ดูแลระบบ (Admin) ให้กำหนดเฉพาะรหัสผู้ทำรายการ (Maker) และรหัสผู้ตรวจสอบรายการ (Checker) สำหรับดำเนินงานในระบบ DSL