Secondary

Languages

ขั้นตอนการกู้ยืมระบบ DSL

คลิปวิดีโอขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DLS  

  • ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ... คลิก
  • คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.01 ...คลิก

การดำเนินการตามขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1

1. การเตรียมการให้กู้ยืม ก่อนการให้กู้ยืมประจำปี  ... คลิก

- สถานศึกษา บันทึกปฎิทินการศึกษา (ประจำปี)

- สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร (ประจำปี)

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา ... คลิก

- สถานศึกษา รายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ประจำปี)

- สถานศึกษา รายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่างปี

การรายงานสถานภาพการศึกษา เป็นกระบวนการสำคัญที่สถานศึกษาต้องดำเนินการให้กับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี หรือผู้กู้ยืมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่างปี ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่รายงานสถานภาพให้กับผู้กู้ในสถานศึกษาของตน จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถเบิกเงินกู้ยืมในปีการศึกษาใหม่ หรือให้กองทุนทราบว่าผู้กู้ยืมเงินได้หยุดการกู้ยืมเงินแล้ว เช่น สำเร็จการศึกษา ไม่มาลงทะเบียนเรียน ลาออก ให้ออก เสียชีวิต

3. การยื่นคำขอกู้ยืม ... คลิก

เฉพาะผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา  

- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา

- ระบบตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สถานศึกษา ตรวจสอบคำขอกู้ยืม

- สถานศึกษา ส่งเอกสารคำขอกู้ยืม

4. การอนุมัติคำขอกู้ยืม

- ระบบตรวจสอบและประมวลผลคุณสมบัติต่างๆ

- กองทุนวิเคราะห์อนุมัติคำขอกู้ยืม

5. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

- ผู้กู้ยืมเงิน บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ...คลิก

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

- สถานศึกษา ส่งสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ

6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยัน

สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน

- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม

- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

- สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ

- ระบบ ส่งข้อมูลดำเนินการโอนเงิน

7. การคืนเงิน

- สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1

การดำเนินการตามขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่

สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี

1. การรายงานสถานภาพการศึกษา

- สถานศึกษารายงาน สถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างศึกษา ในกรณีที่ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ต้องรายงานสถานภาพการศึกษาทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา *

- การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม ... คลิก

2. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยัน

สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน

- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม

- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

- สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ

- ระบบ ส่งข้อมูลดำเนินการโอนเงิน

3. การคืนเงิน

- สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2

 

การดำเนินการตามขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่

สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี

1. การรายงานสถานภาพการศึกษา

- สถานศึกษารายงาน สถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างศึกษา ในกรณีที่ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ต้องรายงานสถานภาพการศึกษาทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา *

การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม ... คลิก

2. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยัน

สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน

- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม

- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

- สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ

- ระบบ ส่งข้อมูลดำเนินการโอนเงิน

3. การคืนเงิน

- สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 3

 

*หมายเหตุ

- หากไม่มีการรายงานสถานภาพการศึกษาเข้ามาครบ 1 ปี (365 วัน) นับจากวันที่รายงานครั้งล่าสุด ระบบ DSL จะแจ้งเตือนผ่าน E-mail และ Notification ให้ผู้กู้ยืมเข้าระบบเพื่อรายงานสถานศึกษา โดยจะมีปุ่มให้ผู้กู้ยืมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (กยศ. 204) เพื่อให้สถานศึกษาปัจจุบันลงนามรับรอง (กรณี สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี ให้ใช้ Transcript แทนได้) และแนบเอกสารเข้ามาในระบบ ระบบจะไม่ปรากฏเมนู "รายงานสถานภาพศึกษา" หากยังไม่ถึงระยะเวลา 365 วัน ผู้กู้ยืมยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ 

- ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมไม่รายงานสถานภาพการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี กองทุนจะดำเนินการแจ้งสถานะการเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้       ต่อไป