Secondary

Languages

การระงับหนี้

 

ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย /ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

และแอปพลิเคชันเป๋าตัง เท่านั้น

 

การระงับหนี้

1. ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย

2. ผู้กู้ยืมเงินที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ


1.  กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย

  • ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย

ให้สัญญากู้ยืมเงิน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป

ให้ญาติแจ้งธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามฯ ทราบ โดยยื่นเอกสารหลักฐานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้​

-  สำเนาใบมรณบัตรของผู้กู้ยืมเงิน

-  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม (ถ้ามี)

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง


  • กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ

ให้ญาติยื่นเอกสารหลักฐานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับดังนี้

-  สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ

-  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน (ที่ระบุการจำหน่าย)

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม (ถ้ามี)

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง


2.  กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเข้าบัญชีหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

ให้สถานศึกษานำเงินเฉพาะจำนวนเงินโอนหลังตายคืนกองทุน


3.  กรณีมีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

ให้ญาตินำเงินเฉพาะจำนวนเงินที่โอนหลังตายคืนกองทุน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย

หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ...คลิก