Secondary

Languages

การจ่ายเงินกู้ยืม

การจ่ายเงินกู้ยืม

ค่าครองชีพ ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกรายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกราย ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลการกู้ยืมของผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพโดยเร็ว

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน

กรณีสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Auto mail) เพื่อให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้สถานศึกษาจัดทำใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติมจากระบบ e-Studentloan แนบมาพร้อมกับเอกสารที่แก้ไขแล้วส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมดำเนินการต่อไป

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจำนวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

กรณีผู้กู้ยืมเงิน/สถานศึกษาไม่ได้รับเงินให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม


การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ให้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อบัญชี บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ระบุชื่อสถานศึกษา  ตัวอย่าง “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนประเทศไทย” เป็นต้น

 หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี

1. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามของสถานศึกษา ดังนี้

          - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

          - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจ/หรือองค์การของรัฐโดยต้องเป็นบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย หรือ

          - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน

2. หนังสืออนุมัติจัดตั้งสถานศึกษา

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา