Secondary

Languages

การจ่ายเงินกู้ยืม

การจ่ายเงินกู้ยืม

  • ค่าครองชีพ

โอนเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน

  • ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

โอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาโดยตรง

กองทุนจะโอนเงินให้แก่สถานศึกษาทุกวันที่ 5  15 และ 25 ของเดือน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากระบบ DSL

 


การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนแล้ว ให้เปิดสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่กองทุนกำหนด (ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)  เพื่อรับการโอนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และเพื่อรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา รวม 2 บัญชี ดังนี้

(1)   บัญชีเพื่อรับเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

บัญชีชื่อ “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ (ชื่อสถานศึกษา..... )”

(2)   บัญชีรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

บัญชีชื่อ “บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของ (ชื่อสถานศึกษา......)”

 

 หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี

1. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามของสถานศึกษา ดังนี้

          - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

          - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจ/หรือองค์การของรัฐโดยต้องเป็นบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย หรือ

          - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน

2. หนังสืออนุมัติจัดตั้งสถานศึกษา

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา