Secondary

Languages

การระงับการเรียกให้ชำระหนี้

กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 1 ปี โดยผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนทุกกลุ่ม, ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบการงานได้, ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้, ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต และผู้กู้ยืมเงินที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

1. พิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ ความพิการทางการเห็น การได้ยินหรือสื่อความหมาย การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก...คลิก

2. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง โรคไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคไวรัสติดเชื้ออีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก และโรคเอดส์ ...คลิก

3. เป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง โรคหลอดเลือดสมองแตกและอุดตัน และโรคตับวายระยะสุดท้าย...คลิก

4. เป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต ...คลิก

5. เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว ...คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • กยศ./กรอ. 207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้...คลิก
  • กยศ./กรอ. 208 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้กู้ยืมเงิน...คลิก
  • กยศ./กรอ. 207-2 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต ผู้กู้ยืมที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว...คลิก

 

ระเบียบ/ประกาศ

  • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561 ...คลิก
  • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เพื่อขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ ...คลิก
  • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิตเป็นผู้ที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้วเพื่อขอระงับการเรียกให้ชำระ...คลิก