Secondary

Languages

การระงับการเรียกให้ชำระหนี้

 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินที่ขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้แต่ละกรณี

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนทุกกลุ่ม, ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบการงานได้, ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้, ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต และผู้กู้ยืมเงินที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

1. พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ ความพิการทางการเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ และพิการทางออทิสติก โดยมีลักษณะความบกพร่อง/ความผิดปกติตามรายละเอียดความพิการที่แนบท้ายประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เพื่อขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้...คลิก

2. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่... กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง โรคไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคไวรัสติดเชื้ออีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก และโรคเอดส์ ...คลิก

3. เป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง โรคหลอดเลือดสมองแตกและอุดตัน และโรคตับวายระยะสุดท้าย...คลิก

4. เป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต ...คลิก

5. เป็นผู้ที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว ...คลิก


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • กยศ./กรอ.207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ, เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ และ กยศ./กรอ.208 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงาน ...คลิก
     
  • กยศ./กรอ.207-2 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต, ผู้กู้ยืมเงินที่ศาลได้มีคำส่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว..คลิก

สถานที่ติดต่อ 

  • ผู้แทนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองทุน
  • หรือส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

 ระเบียบ/ประกาศ

  • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561 ...คลิก
  • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เพื่อขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ ...คลิก

- ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ แบบที่ 1 ...คลิก

- ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ แบบที่ 2 ...คลิก

- ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ทางการเห็น...คลิก

- ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย...คลิก

- ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ผู้พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม  แบบที่ 1 ...คลิก

- ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ผู้พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม  แบบที่ 2 ...คลิก

  • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิตเป็นผู้ที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้วเพื่อขอระงับการเรียกให้ชำระ...คลิก