Secondary

Languages

ตรวจสอบยอดหนี้

 


 
  • การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

    1. ผ่านช่องทาง Mobile Application กยศ. Connect ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

    2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th

VDO การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect  ... คลิก

VDO ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect...คลิก


  • เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
  • หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2-5 วันทำการ

 

  • ช่องทางและวิธีการชำระหนี้ ...คลิก