Secondary

Languages

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้ระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืมเงิน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564)

 

แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้สำหรับระบบ DSL (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564)

 

คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan  (ปีการศึกษา 2563)

 

แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้สำหรับระบบ e-Studentloan 

คำแนะนำการลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- ท่านต้องลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงตรงกับข้อมูลที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลบุคคล
ของท่านกับสำนักทะเบียนราษฎร์ หากไม่ตรงกันท่านจะไม่สามารถยื่นคำขอกู้ผ่านระบบได้
- ท่านควรเป็นผู้ทำรายการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง และรักษารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ
เพื่อป้องกันการแอบอ้างการเข้าสู่ระบบ
- ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 6, 8, 10 และ 11 เท่านั้น ในการเข้าสู่ระบบ