Secondary

Languages

กรณีผู้กู้ได้รับหมายศาล

 

1  กรณีหากผู้กู้ยืมประสงค์ให้ถอนฟ้อง

ผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้ปิดบัญชี พร้อมจ่ายค่าทนาย และส่งหลักฐานการชำระหนี้ปิดบัญชีให้กองทุนพิจารณาถอนฟ้อง

       1.1 ชำระหนี้ปิดบัญชี ให้ยอดหนี้กู้ยืมเป็นศูนย์ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ยืมแจ้งเจ้าหน้าที่ขอชำระหนี้ กยศ.

       1.2. ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความจำนวน 5,500 บาท เข้าบัญชีจ่ายบริหารกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัส company code 9067  

 

2 กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถชำระหนี้เพื่อถอนฟ้องได้ 

2.1.  กรณีที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันไปศาลตาม วัน เวลา ที่ศาลนัด เพื่อไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความผ่อนชำระเป็นรายเดือน ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามอัตราและภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1  ต่อปี ของต้นเงินคงเหลือ และหากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งต้องเสียเบี้ยปรับ ในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของต้นเงินงวดที่ผิดนัดในแต่ละงวด กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อระบุในหมายศาลคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปตามวันและเวลาที่ศาลนัดให้ทำ เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมอบอำนาจให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะไปดำเนินการแทน พร้อมสำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร

2.2  กรณีที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันไม่ได้ไปศาลตามวัน เวลา ที่ศาลนัด ศาลจะมีคำพิพากษาฝ่ายเดียวให้ชำระหนี้เต็มจำนวน โดยศาลจะกำหนดให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลแทนกองทุนฯ ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ ศาลจะออกคำบังคับให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา  หากผู้กู้ยืมไม่ชำระจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินต้นคงเหลือทั้งหมด และกองทุนอาจบังคับคดี โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน

การชำระหนี้ข้างต้นต้องชำระก่อนวันศาลนัด 2 อาทิตย์ หลักฐานการชำระหนี้ปิดบัญชี หลักฐานการชำระค่าทนายความ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้กู้  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ วันที่ศาลนัด พร้อมทั้งหมายนัดของศาล (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้ผู้กู้ยืมติดต่อโดยตรงถึงสำนักงานกฎหมายที่รับผิดชอบคดีของผู้กู้ยืมโดยตรง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0 2016 4888