Secondary

Languages

เงื่อนไขและระยะเวลาการชำระหนี้

 
 
1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (เปลี่ยนชื่อ นามสกุล อีเมล หรือที่อยู่) ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
 
*ยกเว้น การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ต้องทำหนังสือแจ้งมายังกองทุน โดยใช้แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล แนบสำเนาบัตรประชาชนและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งเอกสารมายังสำนักงานกองทุนทางไปรษณีย์ หรือส่งไฟล์ PDF มาทางอีเมล [email protected]

2. กรณีที่กู้ยืมเงินไม่ได้ถูกรายงานสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่รายงานสถานภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาทุกปีที่ยังศึกษาอยู่ไม่ว่าในปีนั้นๆ จะได้กู้ยืมเงินหรือไม่ก็ตาม หรือกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือไม่ได้เลิกการศึกษาแต่ไม่ได้กู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือกรณีอื่น ซึ่งหากไม่รายงานสถานภาพการศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้สำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้ว และจะต้องเริ่มต้นชำระหนี้งวดแรกนับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กองทุนกำหนด

3. กรณีที่ผู้กู้ยืมได้ทำการชำระหนี้ปิดบัญชี (Pay Off) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถขอหนังสือรับรองการปลอดหนี้จากกองทุนได้  

  • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการดำเนินการติดตามหนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 รายละเอียด ...คลิก