Secondary

Languages

คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้

คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ...คลิก

2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่