Secondary

Languages

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับการโอนเงินค่าครองชีพรายเดือน

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร