Secondary

Languages

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

ให้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อบัญชี บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ระบุชื่อสถานศึกษา  ตัวอย่าง “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนประเทศไทย” เป็นต้น

หมายเหตุ :  ห้ามนำบัญชีดังกล่าวไปใช้วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานกองทุน

          หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี                 
          1. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามของสถานศึกษา ดังนี้
              - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
              - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจ/หรือองค์การของรัฐโดยต้องเป็นบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย หรือ
              - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
          2. หนังสืออนุมัติจัดตั้งสถานศึกษา
          3. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา