Secondary

Languages

การขอรหัสสถานศึกษา

สถานศึกษาต้องทำหนังสือถึงกองทุน เพื่อขอรหัสสถานศึกษา พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติให้ดำเนินงานกองทุน
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการเปิดบัญชี
3. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษา

*ส่งเอกสาร ข้อ 1- 3 มาตามที่อยู่ ดังนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6            
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400


เมื่อกองทุนได้รับเอกสารของสถานศึกษาครบถ้วนแล้ว กองทุนจะส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมดำเนินงาน และรหัสสถานศึกษา เพื่อดำเนินงานระบบ e-Studentloan พร้อมเอกสาร ดังนี้

1. คู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ประมวลคำถามและคำตอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Studentloan)        

          ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องศึกษากฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับการดำเนินการระบบ e-Studentloan ให้สถานศึกษาใช้รหัสผู้ใช้ระบบงาน และรหัสผ่านที่กองทุนแจ้งในการดำเนินงาน โดยเข้าเว็บไซต์ของกองทุน www.studentloan.or.th ให้ผู้ใช้งานคลิกที่“ระบบ e-Studentloanสถานศึกษา” Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน หากสถานศึกษาไม่เปลี่ยนรหัสผ่านจะไม่สามารถใช้งานระบบ e-Studentloan ได้

ขอรหัสสถานศึกษา