Secondary

Languages

การเตรียมการให้กู้ยืมเงิน

การเตรียมการให้กู้ยืมเงิน
     ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีสถานที่ บุคลากร ให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินงานกองทุน พร้อมทั้งปิดประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานกองทุนไว้ในที่ที่เห็นได้ทั่วไป ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ โดยเปิดเผย ณ สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดให้มีการดำเนินการเตรียมการและคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองกำหนด อย่างน้อยต้องดำเนินการดังนี้
(1) ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุน
(2) แนะนำให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
(3) รับแบบคำขอ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้กู้ยืมเงิน
(4) เตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
(5) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา
(6) จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา
(7) จัดทำประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน
(8) จัดเก็บเอกสารต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบ

การเตรียมการให้กู้ยืมเงิน 
     ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษาจำนวนห้าคน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน ผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ อาจารย์ หรือครู ของสถานศึกษานั้น จำนวนสองคนเป็นกรรมการ และให้ประธานแต่งตั้งบุคลากรของสถานศึกษาเป็นกรรมการ และเลขานุการ จำนวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรชุมชนตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงบุคคลที่อยู่ในองค์กรชุมชนตามความหมายที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา

     พิจารณาคัดเลือกนักเรียน /นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน เพื่อเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
(2) สัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมทั้งถ้ามีความจำเป็นอาจสัมภาษณ์บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
(3) ตรวจสอบโดยเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงินในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น
(4) สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้ขอกู้ยืมเงิน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงิน ตามที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งหรือคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองมอบหมาย