Secondary

Languages

รายการเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน

1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101) และเอกสารประกอบ ดังนี้
  1.1 เอกสารของผู้ขอกู้ยืม
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  1.2 เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
  2.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
  2.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ   ของผู้รับรองรายได้
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
5. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
6. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาใช้พิจารณาเพิ่มเติม
7. บันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะ ที่ระบุการทำกิจกรรมและจำนวนชั่วโมงที่ชัดเจน
  
หมายเหตุ
  (1) กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
  (2) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้เสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน     ที่ประทับคำว่า “ตาย” ประกอบการพิจารณา
  (3) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรส) ให้แนบสำเนาใบหย่าประกอบการพิจารณา
  (4) สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น