Secondary

Languages

ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามเอกสารกู้ยืม

ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามเอกสารกู้ยืม
     ให้สถานศึกษาส่งตัวอย่างลายมือชื่อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสารสัญญากู้ยืมเงินฯและแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษา Download แบบฟอร์ม “ลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)” และให้ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) อาทิ อธิการบดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูใหญ่ ผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบอำนาจ ลงนาม
2. ให้สถานศึกษาส่งลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาฉบับนี้ ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 ชุด และส่งให้บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด
3. ในกรณีสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษา จะต้องดำเนินการจัดทำตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาตามแบบฟอร์มในหน้า 179 พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวกระทำการแทนสถานศึกษา โดยจัดส่งให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด และส่งให้บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด