Secondary

Languages

ขั้นตอนการคืนเงินคงค้าง

ขั้นตอนการคืนเงินคงค้าง

หากสถานศึกษาดำเนินการในระบบ e-Audit แล้วพบว่ามีเงินเหลือที่ต้องส่งคืนกองทุนให้สถานศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. พิมพ์แบบฟอร์มกยศ.205 “ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”และแบบฟอร์มกยศ.206“ รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเงินฯ” จากระบบ e-Audit เพื่อนำส่งเงินให้กองทุนผ่านระบบ Teller Payment (ได้รับการโอนเงินจากธนาคารใด ให้ส่งคืนเงินที่ธนาคารนั้น) ดังนี้
  
  ► ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คืนเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อบัญชี “บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”
เลขที่บัญชี 034-6-05402-8
    
  ► ได้รับการโอนเงินทาง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้คืนเงินที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อบัญชี “บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”
เลขที่บัญชี 008-6-00294-5
  
2. นำเงินที่ต้องการคืนกองทุน พร้อมเอกสาร กยศ.205 และ กยศ.206 จำนวน 3 ชุด ให้สาขาผู้บริหาร      และจัดการเงินให้กู้ยืมลงนามรับรอง
3. เมื่อสาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตรวจสอบเอกสารและตรวจนับเงินเรียบร้อยแล้ว จะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสาขา รับเอกสารและคืนแบบฟอร์ม “รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเงิน”
พร้อมทั้ง “ใบแจ้งคืนเงินกองทุน” (ฉบับสำหรับลูกค้า) ให้สถานศึกษาจำนวน 2 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 4
4. ให้สถานศึกษาส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้”และ“ใบแจ้งคืนเงินกองทุน” ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วตามข้อ 3 ส่งไปยังผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตามที่อยู่ ดังนี้
  
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดส่งเอกสารไปยัง
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท 10
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดส่งเอกสารไปยัง
ฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  
ขั้นตอนการส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัด (กรณีสถานศึกษาส่งคืนเงินคงค้างล่าช้ากว่าที่กองทุนกำหนด)

  ► ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรอกใบนำฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา
ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์”
เลขที่บัญชี 034-1-74576-6
    
  ► ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรอกใบนำฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา
ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์”
เลขที่บัญชี 008-1-05801-2
    
ทั้งนี้ เมื่อสถานศึกษาชำระดอกเบี้ยผิดนัดแล้ว ให้ส่งใบ pay-in ดังกล่าวให้กองทุนทุกครั้ง