Secondary

Languages

ค่าธรรมเนียมของการส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน

ค่าธรรมเนียมของการส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน

     สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เนื่องจากการคืนเงินกองทุนดังกล่าว ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะต้องนำยอดเงินของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายไปลดยอดหนี้รายบุคคล เปรียบเสมือนการชำระหนี้ก่อนกำหนด ดังนั้น ผู้กู้ยืมจึงต้องเป็นผู้รับภาระดังกล่าว โดยธนาคารจะหักจากยอดเงินของผู้กู้ยืมเงินที่ส่งคืนเงินกองทุน รายการละ 10 บาท

ข้อควรระวัง การส่งคืนเงิน
1. ข้อมูลจำนวนเงินที่ส่งคืน เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ของผู้กู้ยืมในแบบ กยศ. 206 มีความถูกต้อง
2. ระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในแบบ กยศ. 205 และแบบ กยศ. 206 ให้ตรงกัน
3. ส่งคืนเงินให้ถูกบัญชี ถูกประเภทกองทุนและถูกธนาคาร
4. กรณีส่งคืนเงินของผู้กู้ยืมรายละไม่เกิน 10 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมรายละ 10 บาท (หากเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกเก็บกรุณาแจ้งไปยังธนาคารสำนักงานใหญ่)
5. กองทุนไม่สามารถลดหนี้ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมได้ หากสถานศึกษาไม่ได้จัดทำแบบ กยศ. 206 ประกอบการคืนเงิน
6. ใบนำฝากธนาคาร (ใบpay-in) จะต้องระบุชื่อสถานศึกษาและรหัสสถานศึกษาเท่านั้น