Secondary

Languages

แนวปฏิบัติทางด้านบัญชี

แนวปฏิบัติทางด้านบัญชี

1. กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานเอกชน ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุนในระบบบัญชีของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพื่อทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม กยศ.301
2. กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุนในระบบบัญชีของส่วนราชการ จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพื่อทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม กยศ.301 และจัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินบริหารและดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามแบบฟอร์ม กยศ.302