Secondary

Languages

การจัดทำแบบลงทะเบียนเรียนและแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืม

  • การจัดทำแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) สำหรับปีการศึกษา 2563โดยแบบลงทะเบียนเรียนดังกล่าว มีช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองเพิ่มขึ้นมา วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการกู้ยืมเงิน ในแต่ละภาคการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในอำนาจปกครองของตนที่มีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ในด้านความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองต่อการกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในอำนาจปกครองได้ให้ความยินยอมไว้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกในสัญญากู้ยืม

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกในการจัดทำแบบลงทะเบียนเรียนดังกล่าวจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำไว้  ดังนี้

1.  ช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

-   ไม่บังคับว่าจะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองลงนาม (จะลงนามหรือไม่ก็ได้)

-   หากผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง จะลงนาม ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืม โดยให้แนบเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

2.  ช่องลงนามของพยาน

-   หากไม่มีการลงนามโดยผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ในช่องพยานก็ไม่จำเป็นต้องมีพยานลงนามเช่นกัน

-   หากมีพยานลงนาม พยานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดิมกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืม


  • การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

             ในกรณีที่สถานศึกษา หรือผู้กู้ยืมเงินมีความต้องการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ เพื่อแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ที่ส่งข้อมูลให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้ว สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1.  ทำการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ในระบบ e-Studentloan ตามที่กองทุนกำหนด และพิมพ์แบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ พร้อมทั้งแบบฟอร์มคืนเงิน (กรณีที่มีการจ่ายเงินตามแบบลงทะเบียนเรียนฯ แล้ว)

2.  ส่งแบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้ผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืมทันทีที่ทำเสร็จ

3.  นำแบบฟอร์มคืนเงินไปชำระเงินที่สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้วส่งเอกสาร (แบบฟอร์มและใบนำฝาก หรือ PAY IN SLIP) มายังฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือฝ่ายนโยบายรัฐธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย